web-call koszyk
pl

Witryna Internetowa oraz Świadczenie Usług
Firma DePe-KOM Dariusz Poławski z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska 1/11 (Biurowiec Halcon), o numerze NIP: 6782896892, jej spółki zależne oraz afiliacje wymagają, by wszyscy odwiedzający naszą witrynę (witryny) w Sieci Internet („Witryna”) dostosowali się do następujących przepisów i regulacji. Łącząc się z witryną użytkownik zgadza się i akceptuje niniejszy Regulamin.

1. Prawa i Przepisy
Dostęp użytkownika do Witryny oraz korzystanie z niej podlega wszelkim Prawom i Przepisom Międzynarodowym, Unii Europejskiej oraz Estonii.

2. Prawa Autorskie/Znaki Handlowe
Znaki handlowe, logotypy oraz znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane na Witrynie Internetowej stanowią własność DePe-KOM oraz innych podmiotów. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać żadnych Znaków w żadnym celu, włączając ale nie ograniczając do użycia jako meta-tagi na innych witrynach Sieci Internet bez pisemnej zgody DePe-KOM lub podmiotów, które mogą być właścicielami Znaków. Wszelkie informacje i treści, włączając oprogramowanie dostępne na lub poprzez Witrynę („Treść”) objęte są prawami autorskimi. Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przenosić, wyświetlać, publikować, sprzedawać, udzielać licencji, tworzyć utworów pochodnych, ani wykorzystywać żadnych Treści dostępnych na lub poprzez Witrynę do celów handlowych lub publicznych.

3. Brak udzielania Gwarancji
Wszelkie treści, produkty i usługi na witrynie, lub pozyskane z witryn, do których witryna zawiera odnośniki („witryna powiązana”) dostarczone są bez żadnej gwarancji – wyrażonej ani dorozumianej, włączając ale nie ograniczając do, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszenia praw autorskich, bezpieczeństwa czy dokładności. Firma DePe-KOM nie wspiera, ani nie jest odpowiedzialna za dokładność ani wiarygodność opinii, porad ani stwierdzeń dokonanych witrynie lub witrynie powiązanej przez jakąkolwiek witrynę trzecią inną niż DePe-KOM, ani możliwości czy niezawodności produktów ani usług uzyskanych z witryny powiązanej. Poza wymaganymi przepisami prawa o ochronie konsumenta, DePe-KOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodą wynikającą z polegania przez użytkownika na wiarygodności informacji uzyskanych na witrynie lub witrynie powiązanej, lub polegania przez użytkownika na produkcie lub usłudze uzyskanej z witryny powiązanej. W odpowiedzialności użytkownika leży ocena prawdziwości, kompletności i przydatności wszelkich opinii, porad oraz innych treści dostępnych na witrynie, lub pozyskanych z witryny powiązanej. Prosimy o uzyskanie fachowej opinii w odniesieniu do oceny konkretnych opinii, porad, produktów, usług lub innych treści.

4. Ograniczenie Odpowiedzialności za Użytkowanie Witryny oraz Witryn Powiązanych
Informacje, oprogramowanie, produkty, opisy usług opublikowane na witrynie lub witrynach powiązanych mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne, natomiast DePe-KOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takowe nieścisłości lub błędy. Okresowo dokonywane są zmiany w informacjach na witrynie oraz witrynach powiązanych. DePe-KOM może dokonać zmian lub ulepszeń witryny w dowolnym momencie. Użytkownik zgadza się, że DePe-KOM, jej afiliacje oraz odpowiedni przedstawiciele, dyrektorowie, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności, umownej, deliktowej, całkowitej ani żadnej innej za bezpośrednie, pośrednie, moralne, wynikowe, wypadkowe ani szczególne szkody (włączając bez ograniczeń utracony zysk, koszty wykonania zamiennej usługi lub utraconej okazji) wynikające lub związane z użytkowaniem witryny lub witryny powiązanej, lub z opóźnieniem lub niemożliwością korzystania z witryny lub witryny powiązanej, nawet jeżeli DePe-KOM zostało powiadomione o możliwości takowych szkód. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje, ale nie ogranicza się do, przenoszenia wszelkich wirusów, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika, spowodować szkodę mechaniczną lub elektroniczną sprzętu lub linii komunikacyjnych, telefonów lub innego rodzaju problemów (np. brak możliwości połączenia się ze swoim dostawcą sieci), nieupoważnionego wejścia, kradzieży, błędów operatora, lub innych problemów oraz działania siły wyższej. DePe-KOM nie może i nie gwarantuje ciągłego, niezakłóconego i bezpiecznego dostępu do witryny.

5. Ograniczenie Odpowiedzialności za usługi zamówione poprzez witrynę
Użytkownik zgadza się, że DePe-KOM jest jedynie pośrednikiem dla dostawców usług dostępnych na witrynie, włączając ale nie ograniczając do usług turystycznych. Wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem usługi lub naruszeniami związanymi z usługami oferowanymi na witrynie ograniczają się do roszczeń wobec dostawców tychże usług. DePe-KOM niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności na mocy prawa kontraktowego, deliktowego lub całkowitego oraz każdej innej, włączając ale nie ograniczając do odpowiedzialności ze wszelkie szkody pośrednie, bezpośrednie, moralne, wynikowe, wypadkowe lub szczególne, w odniesieniu do towarów lub usług dostarczonych przez dowolny nośnik lub dostawcę poprzez witrynę, włączając bez ograniczeń odpowiedzialność za wszelkie działania, błędy, ominięcia, urazy, straty, wypadki, opóźnienia, niespójności, które mogą wynikać z winy lub zaniedbania takowego nośnika lub dostawcy, a użytkownik niniejszym zwalnia DePe-KOM z wszelkiej odpowiedzialności za powyższe.

6. Poufność oraz Komunikacja Użytkowników
Za wyjątkiem wymaganych przepisów zgodnych z Informacjami o Ochronie Prywatności w Sieci, DePe-KOM zachowa poufność wszelkiej komunikacji pomiędzy użytkownikami, która zawiera dane osobowe i które są przesyłane bezpośrednio do DePe-KOM. Treści publikowane przez użytkownika na dowolnym komunikatorze lub czacie nie podlega ochronie jako poufne, a DePe-KOM może wykorzystać lub przekazać informacje zawarte w tak publikowanych treściach (włączając pomysły, koncepty, know-how oraz inną własność intelektualną) dowolnej ze swych spółek dominujących, spółek zależnych i afiliacji do dowolnych celów, jakie DePe-KOM uzna za stosowne. Użytkownik musi być świadomy, że Witryny Powiązane mogą zawierać przepisy o poufności, które różnią się od przepisów zawartych na Witrynie. DePe-KOM nie ponosi odpowiedzialności za takowe przepisy, i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności związanej z takowymi przepisami.

7. Witryny Powiązane
DePe-KOM zabrania zapisywania w pamięci podręcznej, nieupoważnionych hiperłączy do Witryny oraz opracowywania jakiejkolwiek Treści dostępnej na Witrynie. DePe-KOM zastrzega prawo do dezaktywacji nieupoważnionych odnośników lub opracowań i zrzeka się odpowiedzialności za Treści dostępne na innych witrynach Internetowych powiązanych z Witryną. Wejście na dowolną inną witrynę Internetową powiązaną z Witryną odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik jest świadomy, że Witryny Powiązane mogą zawierać prawa i przepisy, przepisy dotyczące prywatności, poufności, przenoszenia danych osobowych i inne przepisy, które różnią się od przepisów zawartych na Witrynie. DePe-KOM nie ponosi odpowiedzialności za takowe przepisy, i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności związanej z takowymi przepisami.

8. Zamieszczanie Treści
DePe-KOM nie jest zobowiązane jest do przeglądania wszelkich wiadomości, informacji lub treści (Zamieszczane Treści”) zamieszczanych na Witrynie przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za takowe Zamieszczane Treści. Niezależnie od powyższego, DePe-KOM może od czasu do czasu monitorować Zamieszczane Treści na Witrynie i może odmówić akceptacji lub/oraz usuną dowolne Zamieszczane Treści zawierające:

  • Wszelkie materiały bezprawne, szkodliwe, groźby, materiały obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, profanujące, nienawistne, niewłaściwe pod względem odniesienia do rasy lub grup etnicznych i innych, włączając ale nie ograniczając do wszelkich materiałów zachęcających do działań, które mogą nosić znamiona przestępstwa, dają podstawę do podlegania odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe.
  • Ogłoszenia i Oferty wszelkiego rodzaju.
  • Treści publikowane przez użytkowników podających się za innych.
  • Informacje Osobowe takie jak wiadomości zawierające numery telefonów, numery ubezpieczenia, numery rachunków bankowych, adresy lub referencje pracownicze.
  • Wiadomości od pracowników DePe-KOM nie będących rzecznikami firmy, wypowiadających się w imieniu DePe-KOM lub zawierające poufne informacje lub wyrażające opinie dotyczące DePe-KOM.
  • Wiadomości oferujące nieupoważnione ściąganie informacji prywatnych lub objętych prawami autorskimi.
  • Duże ilości wiadomości umieszczone w indywidualnych folderach przez tego samego użytkownika zawierające tę samą treść.

9. Przenoszenie Danych Osobowych
Użytkownik rozumie i zgadza się, że dostarczenie DePe-KOM wszelkich informacji osobistych oraz zastrzeżonych poprzez Witrynę, użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie tychże informacji osobistych lub zastrzeżonych o użytkowniku przez granice międzynarodowe, celem przetwarzania zgodnie ze standardami praktyki DePe-KOM. Użytkownik jest świadomy, że Witryny Powiązane mogą zawierać przepisy dotyczące przenoszenia danych osobowych, które różnią się od przepisów na Witrynie. DePe-KOM nie ponosi odpowiedzialności za takowe przepisy, i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności związanej z takowymi przepisami.

10. Zmiany w Regulaminie
DePe-KOM zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, a użytkownicy zostają powiadomieni o tych zmianach, a zmiany w Regulaminie są dla użytkowników wiążące.

11. Naruszenia Regulaminu
DePe-KOM zastrzega prawo do domagania się do podjęcia wszelkich środków prawnych w związku z naruszeniami niniejszego Regulaminu, włączając prawo do zablokowania dostępu z określonego adresu Internetowego do Witryny.

12. Dostęp do Obszarów Chronionych Hasłem/Zabezpieczonych
Dostęp i korzystanie z obszarów chronionych hasłem i zabezpieczonych na Witrynie możliwy jest tylko dla upoważnionych użytkowników. Nieupoważnione osoby próbujące uzyskać dostęp do tychże obszarów Witryny mogą podlegać ściganiu.

13. Wykorzystanie Plików Typu „Cookies”
DePe-KOM zastrzega prawo do przechowywania informacji na komputerze użytkownika w formie pliku „cookie” lub w podobnej do celów modyfikacji Witryny, aby odzwierciedlić preferencje użytkownika. Oświadczenie Prywatności w Internecie DePe-KOM przedstawia dodatkowe informacje odnoszące się do użycia przez DePe-KOM plików cookies, jak również procedur wyłączania plików cookies.

14. Jurysdykcja/Prawo Właściwe
Użytkownicy Witryny zgadzają się dostosować do przepisów prawa Estonii oraz mających zastosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego bez uwzględnienia zasad dotyczących kolizji praw.

15. Nabywanie produktów i Usług na SMARTsim.pl
Przy zakupie dowolnego typu usługi lub produktu na SMARTsim.pl, użytkownicy witryny i odwiedzający tę Witrynę zgadzają się z regulaminem Warunki korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Prosimy pamiętać, że sprzedaże online i offline kart SMARTsim nie są autoryzowane w następujących krajach: Andora, Azerbejdżan, Egipt, Estonia, Rosja, Turcja. Przesyłka do tych krajów jest również zabroniona.

Przy zakupie dowolnego produktu na witrynie SMARTsim.pl, użytkownik musi pamiętać, że zadbanie o dokonanie procedur celnych/kontroli granicznych leży po stronie klienta SMARTsim.